Polityka prywatności

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.


Właściciel danych

Italmix srl
Strada Montichiari, 93
25016 Ghedi (Brescia)
P.IVA 03240230981
info@italmix.it


Rodzaje danych zebranych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę Aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, numer VAT, adres, numer faksu, kraj, stan, województwo, e-mail, kod pocztowy, miasto, sektor działalności, strona internetowa, nazwa firmy, różne rodzaje danych, pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w oddzielnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane Osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez tę Aplikację może być niemożliwe. W przypadkach, w których ta Aplikacja wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie — lub innych narzędzi śledzących — przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Cookies.
Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.


Tryb i miejsce przetwarzania zebranych danych

Sposoby leczenia

Kontroler podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację tej Aplikacji (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Administratora Danych. Aktualną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Posiadacz przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody użytkownika lub innej z poniższych podstaw prawnych, o ile Użytkownik nie sprzeciwia się ("rezygnacja") do tego leczenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przepisami europejskimi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu właściciela lub stron trzecich.

Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest zgodne z prawem, przewidziane umową lub niezbędne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie operacyjnego administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się zaangażowani w leczeniu strony. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. W celu uzyskania dalszych informacji na temat strony przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Masz prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania danych poza Unię Europejską lub do międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także dotyczące środków bezpieczeństwa podjętych przez administratora danych w celu ochrony danych.

Jeżeli nastąpi jedno z opisanych powyżej przeniesień, Użytkownik może odnieść się do odpowiednich sekcji niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od administratora danych kontaktując się z nim w dacie otwarcia.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.
Dlatego:

 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z uzasadnionym interesem kontrolera danych będą przechowywane do czasu spełnienia takich odsetek. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego zainteresowania realizowanego przez administratora danych w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z administratorem danych.

Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel może przechowywać Dane Osobowe dłużej, do czasu odwołania tej zgody. Ponadto Administrator Danych może zostać zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu.

Po zakończeniu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego terminu nie można już korzystać z prawa dostępu, odwołania, sprostowania ani prawa do przenoszenia danych.


Zastosowanie danych zebranych

Dane Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Kontakt z Użytkownikiem, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych oraz Statystyki.
Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych, które są konkretnie istotne dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.


Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach i za pomocą następujących usług:

Skontaktuj się z użytkownikiem

Formularz kontaktowy (niniejsza aplikacja)
Użytkownik poprzez wypełnienie danych w formularzu kontaktowym, zgadzasz się na wykorzystanie ich do reagowania na wnioski o udzielenie informacji, należy oszacować, czy jakiejkolwiek innej wskazanej przez formularz.

Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, nazwisko, adres e-mail, adres, kraj, imię i nazwisko, numer faksu, numer telefonu, numer VAT, województwo, nazwa firmy, sektor działalności, strona internetowa, status i różne rodzaje danych.

Lista mailingowa lub biuletyn (ta aplikacja)
Rejestrując się na listę mailingową lub newsletter, adres e-mail Użytkownika zostaje automatycznie dodany do listy kontaktów, na które mogą być wysyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne, dotyczące tej Aplikacji. Adres e-mail Użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, nazwisko, adres e-mail, adres, kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, zawód, województwo, strona internetowa i stan.

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają kontrolerowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych dostarczana przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać dane osobowe do contextualize i personalizacji reklam z ich sieci reklamowej.
Ta integracja z Google Analytics sprawia, że ​​Twój adres IP jest anonimowy. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie wysłany na serwery Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Zrezygnuj. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i współdziałanie z nimi.
Jeśli zainstalowana jest usługa tego typu, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, gromadzi dane o ruchu dotyczące stron, na których jest zainstalowana.

Widżet Mapy Google (Google Inc.)
Mapy Google to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej aplikacji integrowanie takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Czcionki Google (Google Inc.)
Czcionki Google to usługa wizualizacji stylów czcionek zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: dane o użytkowaniu i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.


Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora danych.
W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych, gdy odbywa się to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu przedstawiono w poniższej sekcji.
 • uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
 • sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych oraz zażądać ich aktualizacji lub korekty.
 • uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych.W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich zachowanie.
 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia jego Danych przez Właściciela.
 • otrzymania swoich danych lub przekazania ich innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu na urządzeniu automatycznym oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do uzyskania bez przeszkód przeniesienia ich do innego posiadacza. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nią środkach umownych.
 • zaproponować reklamację. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ochrony danych osobowych lub podjąć kroki prawne.

Szczegóły dotyczące prawa sprzeciwu

Gdy dane osobowe są traktowane w interesie publicznym, w sprawowaniu władzy publicznej, z którym jest właściciel lub realizować uzasadniony interes właściciela, użytkownicy mają prawo do sprzeciwienia się leczenie z powodów związanych z ich konkretnej sytuacji.
Przypomina się użytkownikom, że jeśli ich dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel zajmuje się danymi do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu skorzystania z uprawnień Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować żądania do danych kontaktowych Właściciela wskazanych w tym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.


Dodatkowe informacje na temat obróbki

Zaloty
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do jego ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub Usług powiązanych przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, iż Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.

Szczegółowe informacje
Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może udostępniać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i konserwacji
Na potrzeby związane z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja oraz wszelkie wykorzystywane przez nią usługi podmiotów trzecich mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie są zawarte w tej polityki
Dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można w dowolnym momencie zażądać od administratora danych za pomocą danych kontaktowych.

Odpowiedź na żądania „Nie śledź”
Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy obsługują je używane usługi stron trzecich, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez poinformowanie Użytkowników na tej stronie oraz w miarę możliwości w tej Aplikacji, a także, o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z dane kontaktowe posiadane przez Administratora. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.
Jeżeli modyfikacje dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, kontroler w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.